Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Familieterapi

Familieterapi

I familieterapi er familiens fortællinger i centrum. I en fuld diskretion og under en tavshedspligt får I mulighed for at

fortælle psykologen om lige præcis det, I har et behov for. Tavshedspligten indebærer at det, I fortæller psykologen,

ikke kommer videre til andre mennesker. I familieterapien er der mulighed for sammen at gennemføre struktureret

dialog, men der kan også være andre fordele forbundet med at være flere mennesker. Det kan være svært for jer at

lave om på hinanden, og det kan derfor være optimalt, at I er flere aktivt deltagende personer i terapien, så I samlet

kan opleve hinandens fortællinger, følelser og bevægegrunde og få en ide om, hvordan ændringer i sampil skal ske.

Familieterapi er således et rum for refleksioner over fælles dilemmaer, som både kan omfatte samspilskonflikter og

individuelle vanskeligheder. Familieterapi er ikke nødvendigvis der, hvor konflikterne forsvinder, men det er der,

hvor alle stemmer høres og gives rum. I familieterapi kan I også få mulighed for at udfolde værdier, frustrationer,

håb og drømme og optimalt hjælpe hinanden med at skabe plads for hinandens værdier og drømme til realisering.

Familieterapien kan desuden involvere både børn, forældre, bedsteforældre, søskende eller andre, som opleves at

have en følelsesmæssig tilknytning til familien. I postmoderne tider lever mennesker i mange udgaver af en familie,

som ikke ligner den traditionelle kernefamilie, selv veninder eller andre nærtstående uden blodets bånd kan med

fordel inviteres med i en samtaleform, som stadigvæk vil fungere med vores benyttelse af familieterapiens metoder.

Det vil være vigtigt for os at anerkende lige præcis jeres unikke præmisser for deltagelsen også jeres hidtidige samt

jeres nuværende tilgange og ressoucer i forhold til håndtering af problemet. For os har det også stor betydning at

fokusere på jeres muligheder, håb og ønsker til fremtiden. Psykologens primære opgave vil her være at lytte og at

stille spørgsmål, og gennem samtalen vil det problem, som er baggrunden for kontakten til os, forhåbentlig forsvinde

eller blive mindre, og nye forståelser og ideer vil kunne opstå, opdages og udvikles med ofte synergieffekt til følge.

I familieterapi er temaerne også mangfoldige og kan f.eks. omfatte temaerne usikkerhed som forældre, konflikter i

familien og stedfamilien, problemer med børn og delebørn, jalousi mellem tidligere og lige nu ægtefæller, skilsmisse,

relationer i den sammenbragte familie, sorg og krise hos børn og voksne samt forældroller og opdragelse og ansvar.

Det kan samtidig være en svær proces at skabe en ny familie efter en skilsmisse. Mange i familieterapi italesætter

ofte, at der er større vanskeligheder forbundet med det at starte en ny familie med en ny partner, end der er ved det

at blive skilt fra forælderen til sit eller sine børn. For mange er idealet om det “gode” familieliv desuden stadigvæk

billedet af en kernefamilie med far, mor og børn. De fortsat forøgede tal for skilsmisse peger imidlertid på, at nye

familietyper vinder indpas. De allerfleste, som skilles, gifter sig igen, og aldrig tidligere har en så stor befolkningsdel

levet i familier som i vores dage. Disse familier lader sig dog ikke analogt sammenligne med kernefamilien, og det er

ofte her, at vanskelighederne opstår, når stedfamilien har et markant ønske om ukritisk at efterligne kernefamilien.

Stedfamilier ses ofte i et familieterapeutisk forløb, og de er anderledes end kernefamilien med flere medlemmer, som

skal fungere indbyrdes. En sådan “stor-familie” kan naturligvis medføre både fordele og ulemper, og én ulempe kan

være det enkelte familiemedlems manglende overblik og overskud til at agere i et måske indviklet familienetværk.

Børn er desuden ofte de først familiemedlemmer som viser tegn på mistrivsel. Ved børns mistrivsel i deres hverdag

kan årsagen være forældrenes manglende samarbejde og forståelse. I familieterapien er det afgørende at anerkende,

at den samlede families trivsel er voksnes ansvar. I terapiforløb opdager forældrene ofte også, hvor ihærdigt deres

børn hjælper dem med at trives, og nogen gange er det alt for meget hjælp, børn giver med deres fór store ansvar.

Det vil foruden være vigtigt for os at følge jeres ønsker til et forløb, hvad angår både temaer, måder at tale sammen

på, antallet af deltagere samt målet med samtalerne, som vi aftaler i fællesskab. Familieterapien varer typisk 1 1/2 til

2 timer hver gang, men der vil på forhånd kunne laves andre aftaler. Ved første samtale tilrettelægger vi ofte et forløb

med udgangspunkt i det, I har behov for, og vi aftaler ofte et antal gange og evaluerer løbende på, om I får den hjælp,

I har behov for. Efter første familiesamtale vil psykologen kunne vejlede forældrene med hensyn til det videre forløb.

Børn deltager ikke nødvendigvis i samtlige sessioner, og parterapi kan hjælpe forældre til bedre indbyrdes forhold.

Familieterapi kan foregå på flere måder, men i familieterapi arbejder vi, i NetPsykolog24Syv.dk, med Narrative samt

Systemiske tilgange. Som særlig terapiform er familieterapi specielt knyttet til den systemiske terapi og flere ideer,

inden for denne teori, er inspireret af mange erfaringer med familieterapi som ny terapiform opfundet og udviklet

fra 1950´erne og frem. Mere overordnet indebærer den “Systemiske” tilgang i Familieterapi, at familiens problemer

forstås og behandles systemisk. Det betyder, vi ikke betragter problemer som tilhørende den ene person som individ,

men at vi forstår problemerne som fænomener, som opstår og vedligeholdes i jeres samspil og derfor må behandles

gennem inddragelse af større systemer. Grundlæggende forstås familien således her som et system, som er med til at

skabe og opretholde problemer såvel som at løse dem. Det perspektiv udgør et såkaldt økologisk synspunkt på livet.

De basale ideer i familieterapi giver stadigvæk mening, fordi de bygger på en relationel grundforståelse, hvor vi ikke

kan forstås uafhængigt at de relationer, vi indgår i. I vores familieterapi vil vi derfor søge at forstå og forstyrre de af

jeres families opfattede uhensigtsmæssige mønstre samtidig med, at I inviteres til ny adfærd og dialog om nye veje.

Mere overordnet indebærer den “Narrative” tilgang desuden, at jeres identiteter ses som en sum af fortællinger, og

at jeres identiteter ses som skabt gennem påvirkninger af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger.

Og nogen gange kan disse fortællinger udgøre en barrigere for jeres tilfredsstillende samliv, som derfor udfordres.

Forandringerne må således ske gennem det at skabe alternative fortællinger eller det at udvide oprindelige historier.

I vores tilgange til jeres familie, vil vi møde jer med en løbende stor nysgerrighed, som bl.a. indebærer, at I vil blive

mødt så fordomsfrit som muligt. Psykologen vil søge at tænke på jer som ukendte mennesker og en ukendt famile

med nye og unikke fortællinger. Dette vil samtidig indebære en grundlæggende respekt for jeres fortællinger og jeres

levemåder samt formålet med jeres familieterapi. I familieterapien ser vi således os selv primært som reflekterende

samtalepartnere og ikke som opdragere, undervisere eller politikere. I vores tilgang til jer, vil vi samtidig møde jer

med en uærbødighed, som indebærer, at hverken jeres eller psykologens forforståelser ses som de eneste forståelser

af en situation. Vores opgave vil være at hjælpe jer til at se verden på nye måder, så I kan handle anderledes i denne.

Vores opgave vil her være at søge at skabe et rum for, at alle jeres stemmer kan komme til orde og at give jer alle en

mulighed for at lytte til hinanden. Dette kan skabe mulighed for genopdagelsen og genopdyrkelsen af jeres families

egne ressoucer og styrker til håndtering af vanskelighederne. I dialogen mellem samtaleparterne udvikler de enkelte

udsagn sig, og der kan ofte opstår nye eller ændrede forståelser af en situation og af et problem. Vi mødes gerne med

de familiemedlemmer online, som I finder relevante at invitere. Mennesker fra jeres øvrige netværk kan også være

vigtige i dette forandringsarbejde med at løse eller opløse vanskelighederne, og de er naturligvis også velkommen.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu meget til at høre fra jer og til at kunne bidrage til den forskel, som er særlig vigtig for jeres famile.

De varmeste hilsner 

 

Psykolog og Grundlægger 

Kenneth Steiner