Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Motivation

Motivationsbegrebet har været genstand for omfattende psykologiske empiriske undersøgelser gennem 

tiderne. Begrebet motivation er en samlebetegnelse for mulige forklaringer på menneskelige handlinger. 

Motivation kan oversættes til spørgsmålet om, hvorfor personer handler, som de gør. Genstandsfeltet  

for undersøgelser har således bl.a. været hvilke faktorer, som har særlig betydning for, hvad personen 

gør i hverdagen, og hvorfor personen indimellem kan være så umotiveret, at en minimal eller slet ingen 

indsats ydes. Forskning har vist, at psykologiske, fysiologiske og sociale processer påvirker motivationen.  

Ét moderne, teoretisk perspektiv på motivation ses indenfor den positive psykologi, hvor teoretikeren 

Mihaly Csiksentmihalyi anvender begrebet “flow”, som henviser til at mennesket, når det arbejder med 

klare mål i overensstemmelse og harmoni med dets kapacitet, vil kunne opleve en opslugthed som gør, 

at mennesket engagerer sig dybt i opgaver og dermed også føler sig motiveret. Et andet perspektiv kan  

ses indenfor en narrativ, terapeutisk kontekst med grundlæggeren Michael Whites ide om menneskets 

motivation til handlinger gennem det at afdække fortællingers intentionelle lag udtrykt i fortællingerne 

om menneskets værdier, forhåbninger, ønsker og drømme. Michael Whites ide var samtidig her, at des 

dybere de intentionelle lag blev afdækket, des større motivation og handlekraft kunne blive mobiliseret. 

I Danmark understøttes det sidstnævnte perspektiv af narrativ coach og cand.ling.merc. i engelsk samt 

erhvervskommunikation Anders Kryger i hans arbejde med teknikken “Narrativ Kommunikation“, som  

han udviklede i 2013, og som har vist sig at være brugbar i forhold til at afdække menneskets værdier.  

 

Menneskets følelse af ikke at være motiveret og ikke at mene, at dette får udrettet nok enten i privatliv, 

på arbejdspladsen eller på studier er noget, de fleste mennesker har oplevet i perioder. For nogle kan  

manglende motivation blive et så stort problem, at det bliver hæmmende for livsførelsen. En psykolog 

kan hjælpe med at genvinde motivationen således, det bliver muligt at komme helt tæt på de værdier, 

forhåbninger, ønsker, drømme og intentioner, mennesket løbende har, og som styrker motivationen.   

Den styrkede motivation kan forandre for personen vigtige forhold på arbejdet eller i hjemmet samt 

livsstilsændringer som f.eks. øget motion, sundere kost og vægttab. Psykologen kan skabe rammerne 

for at øge motivationen ved bl.a. at hjælpe terapisøgende mennesker med at udfolde fortællingen om 

den utilstrækkelige motivation og samtidig fokusere på alle de oversete handlinger, personen har brugt 

i forhold til at skabe den foretrukne praksis. Ved at skabe de nye fortællinger i overensstemmelse med 

menneskets værdier med righoldige repertoire i handlinger, som personen historisk har anvendt for at 

skabe foretrukne forandringer, kan forandringer opnås ved at gennemspille nye fortællinger i praksis. 

Psykologen vil her løbende være nysgerrig på brugen af disse handlinger samt på effekten af disse, da 

psykologens etiske perspektiv omhandler at synliggøre og udfordre ikke virkningsfulde og virkningsfulde 

handlinger i forhold til menneskets bestræbelser på at komme helt tæt på det, som er vigtigt i praksis.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger