Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Individuel terapi

I individuel terapi er du og dine fortællinger i centrum. I fuld diskretion og under tavshedspligt  

får du mulighed for at fortælle psykologen om lige præcis det, som du har behov for, og du vil  

ofte være alene med psykologen under individuel terapi. Som noget helt nyt vil det være muligt

for dig at tage helt op til 8 deltagere fra overalt i Danmark samt udlandet med i din E-terapi, som

du ønsker skal bidrage med deres unikke ressoucer i din E-terapi via bevidning af dine fortællinger.

Eksterne vidner kan ofte levere gode bidrag til bl.a. cementeringen af dine ressourcefortællinger.  

Den måde eksterne vidner eventuelt vil skulle foretage bevidningen vil blive introduceret af os.

Deltagelsen af andre mennesker end dig, vil du løbende kunne tage stilling til efter dit behov.  

Tavshedspligten vil indebære at det, du fortæller til psykologen, ikke kommer videre til andre.  

Terapi eller psykoterapi er en samtale mellem dig og en professionel, som kan lytte og stille nye 

spørgsmål til den vanskelige situation. Dette kan hjælpe dig med at få vendt situationen på ny,  

så det vil være muligt for dig at komme frem til en ny forståelse af det hændte, eller dette kan 

hjælpe dig til at forliges med din situation samt til at finde nye måder at forholde dig til denne. 

Atter andre gange kan du eventuelt have behov for mere konkrete forandringer og handlinger,  

og har her behov for at være mere løsningsorienteret, som psykologen vil kunne understøtte.  

 

Det vil være vigtigt for os at anerkende lige præcis dine unikke præmisser for deltagelsen også 

dine hidtidige samt din nuværende tilgange og ressourcer i forhold til håndtering af problemet.  

For os har det også stor betydning at fokusere på dine muligheder, håb og ønsker til fremtiden. 

Psykologens primære opgave vil her være at lytte og at stille spørgsmål, og gennem samtalen vil 

det problem, som er baggrunden for kontakten til os, forhåbentlig forsvinde eller blive mindre,  

og nye forståelser og ideer vil udvikles, opstå eller opdages. Onlineterapien er både for voksne,  

unge og børn, og i samtalerne med børn gives den bedste hjælp ofte med forældrene til stede.  

 

I individuel terapi er temaerne også mangfoldige og kan omfatte f.eks. eksistentielle problemer, 

lavt selvværd, angst, nedtrykthed, ensomhed, usikkerhed som forældre/partner og problemer 

på arbejdspladsen (du kan læse meget mere om temaerne under de mange nedenfor faner).   

Det er desuden vigtigt for os at følge dine ønsker til et forløb, hvad angår både temaer, måder  

at tale sammen på, antallet af deltagere og målet med samtalerne, som vi aftaler i fællesskab.  

Individuelle samtaler varer ofte 1 time, men der vil på forhånd kunne laves andre aftaler. Ved 

den første samtale tilrettelægger vi typisk et forløb med udgangspunkt i det, du har behov for, 

og vi aftaler ofte et antal gange og evaluerer løbende på, om du får den hjælp, du har brug for.   

 

I individuel terapi arbejder vi, i NetPsykolog24Syv.dk, med Narrativ og Systemisk psykoterapi.  

Mere overordnet indebærer” Systemisk terapi”, at dit problem forstås og behandles systemisk.  

Det betyder, at vi ikke betragter problemer som tilhørende dig som individ, men at problemer 

opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af 

større systemer. Dette perspektiv udgør et såkaldt økologisk synspunkt på menneskelivet. De 

systemiske ideer er tæt beslægtet med en anerkendende praksis også kendt som Appreciative  

Inquiry eller værdsættende samtaler og disse er udbredt i også den anerkendende pædagogik. 

 

Overordnet indebærer “Narrativ Terapi”, at dine identiteter ses som en sum af fortællinger, og  

at dine identiteter ses som skabt via påvirkninger af et samfunds eller en kulturs dominerende 

fortællinger. Og nogen gange kan disse fortællinger udgøre barrierer for et tilfredsstillende liv.    

Forandringer må således ske ved at skabe alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.  

Filosofisk trækker vi i terapien foruden på “Socialkonstruktionismen“, som indebærer, at vi ser 

virkeligheden som socialt konstrueret. Det betyder at den måde, som vi forstår verden på, ikke 

med endelig autoritet kan siges at være mere sand eller sund end andre menneskers. I denne 

forståelse skaber vi verden sammen via vores måder at tale sammen om den, og mulighederne 

for terapeutisk forandring eksisterer således gennem vores fælles meningsskabende processer.   

 

I vores tilgang til dig, vil vi møde dig med en løbende stor nysgerrighed, som bl.a. indebærer, at  

du vil blive mødt så fordomsfrit som muligt. Psykologen vil søge at tænke på dig som et ukendt 

menneske med en ny og unik historie. Dette vil samtidig indebære en grundlæggende respekt  

for din historie og din levemåde samt formålet med din terapi. I terapien ser vi således os selv 

især som reflekterende samtalepartnere og ikke som opdragere, undervisere eller politikere.  

I vores tilgang til dig, vil vi samtidig møde dig med løbende uærbødighed, som indebærer, at  

hverken dine eller psykologens forforståelser ses som eneste mulige forståelser af en situation. 

Vores opgave vil være at hjælpe dig til at se verden på nye måder og handle anderledes i den.  

 

Gennem anvendelse af narrativ terapi har vi en grundlæggende ide om, i NetPsykolog24Syv.dk, 

at flere fortællinger om dig selv og andre mennesker til din rådighed i dit hverdagsliv vil kunne 

skabe endnu flere handlemuligheder for dig, fordi dine fortællinger påvirker dine handlinger 

og horisonten af handlinger. I terapien hos os udforsker vi derfor dine fortællingers handlings-  

og meningslandskaber og bidrager her til at skabe helt nye fortællinger med mening med et 

udgangspunkt i begivenheder, som foregår i dit liv. Vi vil løbende sammen kunne have fokus 

på, hvordan du gennemspiller de nye fortællinger med vigtige handlinger praktisk i dit liv og 

søge at sikre, at du kommer helt tæt på de ønsker, du havde om udbytte i starten af terapien. 

 

I tilfældet at dit behov for det, vil vi desuden sammen kunne udarbejde en skriftlig handleplan 

indeholdende de af dine ressourcer, som er vigtige for dig at bruge i denne forandringsproces.  

Vi vil her sammen kunne stadfæste dine ønsker til forandringen og brugen af dine ressourcer. 

Du vil kunne læse mere om terapien under overskrifterne “Om terapien” og “Et lykkeligere liv”. 

 

I tilfældet af du nu har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er du  

særdeles velkommen til det. Du kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiners 

E-mail: kennethsteiner43@gmail.com eller ringe på telefon 23419179. Du kan foruden kontakte os 

via udfyldelse af kontaktformularen, som du kan se ved at trykke på linket Book tid Online.   

Du kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle vores sociale 

medier nederst på denne side, og på Facebook kan du også kontakte os gennem kontaktformular.  

Hele det righoldige repertoire af informationer på vores nye hjemmeside, om forskellige psykiske

temaer, tjener udelukkende som inspiration til dine refleksioner forud for et terapiforløb hos os.

Vi har naturligvis en ide om, at dine problemer udfolder sig unikt, så brug kun det for dig vigtige.

Vi glæder os nu utrolig meget til at høre fra dig og til at bidrage til den forskel, som er vigtig for dig.

De varmeste hilsner 

 

Psykolog og Grundlægger 

Kenneth Steiner