Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Skilsmisse og krise

Skilsmisse og krise

Det kriseforløb, som skilsmissen fremviser, består ofte af nedenfor forskellige faser. Faserne

er ofte nødvendige at gennemleve, som det foruden belyses i afsnittet her om “Sorg og Krise”.

Først og fremmest udkrystalliseres en chokfase i en kontekst af skilsmisse mellem mennesker.

Denne fase kommer typisk til udtryk op til nogle døgn efter konfrontationen med skilsmissen.

I denne periode søger mennesket at benægte den for mange mennesker kritiske begivenhed.

Dette forsøg på distance, til en ofte opfattet kritisk hændelse, er en normal reaktionsmåde hos

mennesket som et led i dets bestræbelse på at beskytte sig mod de oftest ubehagelige effekter

knyttet til krisesituationen. I chokfasen har mennesket ofte behov for omsorg, forståelse samt

støtte fra andre mennesker for at skabe gunstige betingelser for bearbejdelser i dette forløb.

I reaktionsfasen udkrystalliseres erkendelse af den kritiske hændelses karakter, og det afføder

ofte stærke emotionelle reaktioner af både aggressiv og depressive karakter. Disse emotioner

kan i nogle tilfælde udkrystalliseres sammen med somatiske symptomer såsom svimmelhed

og hoved- og mavesmerter. Fasen her kan komme til udtryk fra nogle uger til nogle måneder.

I den efterfølgende bearbejdningsfase får den nuværende situation og fremtiden typisk mere

opmærksomhed. I denne fase, som ofte varer et halvt til et helt år, er krisen blevet accepteret.

Såfremt fasen forløber hensigtsmæssigt, vil mennesket her begynde at udvikle ny motivation i

sin hverdag, som skaber fremadrettet engagement i sociale relationer og tilværelsesprojekter.

På trods af mennesket er kommet godt igennem nævnte faser, vil krisen aldrig helt blive glemt.

Flere år kan indimellem forløbe inden mennesket har gennemført alle sorgfaserne og for alvor

engagerer sig i gamle og nye interesser samt relationer, som kan have været uoverskuelige her.

Det er dog vigtigt her at nævne det verdenskendte, hollandske professorpar Stroebe og Stroebe

inden for sorgforskning med deres afdækning af to spor i sorgprocessen, både et tabsspor samt

et genindførelsesspor. Genindførelsessporet er hele det af menneskets liv efter tabet, som ses

uden for tabsfæren. I den sunde sorgproces bevæger mennesket sig metaforisk sagt ud og ind

af tabs- og genindførelsessporet i løbende siksak-proces, og i tilfældet af personen er markant i

ét af disse spor i sorgprocessen kan der manifesteres stærkt forhøjet, fysiologisk arousalniveau

i mennesket omkring 20 måneder efter tabet. Forskerne anbefaler således her, at mennesket løbende

kombinerer bearbejdning af tabet med sideløbende engagement i især socialt liv uden for tabsfæren.

Disse sorgfaser er således svære at gennemleve helt på egen hånd. Uanset hvor du skulle befinde

dig i skilsmisseprocessen lige nu, står vi meget gerne til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger