Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Om Terapien

Det helt nye Terapikoncept i Danmark fra NetPsykolog24.Syv.dk:

Den 1. december 2018 åbnede NetPsykolog24Syv.dk metaforisk sagt dørene op for et helt nyt og unikt terapikoncept

i Danmark. Vi tilbyder E-terapi hele døgnet og alle ugens dage til dig og alle mennesker i hele Danmark lige præcis,

når du har et ægte behov for det. Du kan bruge både PC, tablet samt mobiltelefon i terapien uanset, om du er i dit

hjem eller et helt andet sted i Danmark eller i udlandet. Vi har testet det tekniske udstyr til mange steder i Danmark

og England, og billed- og lydkvaliteten er særdeles høj, og udstyret kan for øvrigt nu bruges i størstedelen af Europa.

Som noget helt nyt tilbyder NetPsykolog24Syv.dk E-terapi både til dig individuelt og til dig og din helt nære familie

men også til dig og helt op til 8 mennesker, som du evt. ønsker skal bidrage med deres unikke ressourser i din terapi.

Vi har en grundlæggende ide om at personer, som leverer bidrag til dine problemer, med ofte stor fordel kan bidrage

til at opløse dem igen og til at skabe fællesskab omkring din nye praksis med ofte synergieffekt til følge i din hverdag.

Vi har valgt at bruge især et af Skandinaviens bedste og mest sikre videomøderum hos PsychCon, med persondatas

placering på en dansk server. I tilfælde af op til 8 personers deltagelse i din terapi vil vi benytte Microsoft Teams 

med her mulighed for virtuel brug af en whiteboard, så E-terapiens indhold løbende vil kunne blive nedskrevet med

også mulighed for udfærdigelse af terapeutiske bevidningsbreve efter hver terapisamtale. Vores brug af de særdeles

gode, online videomøderum vil sikre, at nationale samt internationale retningslinjer for sikkerhed i håndteringen af

E-terapiens oplysninger efterleves. Til brug for dine individuelle terapisessioner benytter vi videomøderummet hos

PsychCon, som du meget let komme til ved at følge instruktionerne på vores forside. I tilfældet af du ønsker en række

deltagere i din terapi, opgiver du blot jeres skypenavne på vores kontaktformular, som du kan aktivere fra forsiden,

hvorefter vi inviterer jer til et samlet videomøde i Microsoft Teams på det tidspunkt, som I sammen foretrækker.

I vil altid være særdeles velkomne til at kontakte mig, Kenneth Steiner, på telefon 23419179 ved behov for hjælp her.

Vores grundlæggende ide har samtidig været at muliggøre særdeles mange danskeres brug af E-terapi, hvorved vi

har valgt at fastsætte priserne tilgængelige for de fleste danskere. Prisen er således kun kr. 600 for individuel terapi

og kr. 700 for parterapi for 60 minutters terapi i tidsrummet fra 8:00-23:00. Alle vores priser kan ses under menuen

“Kontakt og priser”, og bemærk samtidig at en særlig minuttakst vil kunne aftales i tilfældet af dine måske fremtidige,

akut opståede vanskeligheder som fast bruger, som skaber tryghed hos mange af vores terapisøgende. Betalingen for

terapisamtaler finder først sted efter deres gennemførelse til vores Mobil-Pay virksomhedskonto med nummer 41099.

I vores tilgang til dig, vil vi møde dig med en løbende stor nysgerrighed, som bl.a. indebærer, at du vil blive mødt så

fordomsfrit som muligt. Vi vil søge at tænke på dig som et ukendt menneske med en ny og unik historie. Det vil også

indebære en grundlæggende respekt for din fortælling og din levemåde og formålet med netop din terapi. I terapien

ser vi derfor os selv som reflekterende samtalepartnere og ikke som opdragere, undervisere eller politikere. I mødet

med dig vil vi også fremvise uærbødighed, som indebærer, at dine eller vores forforståelser ikke ses som de eneste

mulige forståelser af en situation. Vi vil her hjælpe dig til at se verden på nye måder og til at handle anderledes i den.

I din E-terapi vil temaerne kunne være mangfoldige og kunne omfatte f.eks. eksistentielle problemer, lavt selvværd,

angst, nedtrykthed, ensomhed, usikkerhed som forældre eller partner og vanskeligheder på arbejdspladsen. Du vil

kunne læse meget mere om alle temaer under fanerne “Individuel-, par-, familie- og gruppeterapi op til 8 personer”.

Det er desuden vigtigt for os at følge dine ønsker til et forløb, hvad angår både temaer, måder at tale sammen på,

antallet af deltagere samt formålet med samtalerne, som vi sammen aftaler. Individuelle samtaler varer ofte 1 time,

og andre aftaler kan naturligvis laves. I den første samtale tilrettelægger vi typisk et forløb med udgangspunkt i det,

du har behov for, og vi aftaler oftest et antal gange og sikrer løbende, du får helt rette hjælp i forhold til dine behov.

Vi vil desuden benytte en Narrativ og Systemisk praksis som tilgang til din E-terapi. Mere overordnet indebærer

Systemisk terapi“, at dit problem forstås og behandles systemisk. Det betyder, at vi ikke betragter problemet som

tilhørende dig som individ, men at vi ser problemet som et fænomen, som opstår og vedligeholdes i sociale samspil

og derfor også må behandles via inddragelse af større systemer. Dette udgør et såkaldt økologisk synspunkt på livet.

Overordnet indebærer “Narrativ terapi“, at dine identiteter ses som en sum af dine fortællinger, og at dine identiteter

ses som skabt gennem påvirkninger af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Nogen gange kan disse

fortællinger udgøre barrierer for et tilfredsstillende liv, og her vil vi kunne bidrage til værdifulde forandringer i dit liv

ved unikt at samarbejde med dig om at skabe alternative fortællinger og/eller at udvide dine oprindelige fortællinger.

Filosofisk vil vi også i E-terapien trække på “Socialkonstruktionismen“, som indebærer, at vi ser virkeligheden som

socialt konstrueret. Dette betyder at den måde, som vi forstår verden på, ikke kan siges at være mere sand eller sund

end andre menneskers. I denne forståelse skaber vi sammen verden gennem vores måder at tale sammen om den, og

muligheden for forandringer i E-terapien findes i vores fælles meningsskabende processer. Du kan læse meget mere

om terapien under vores fire hovedafsnit individuel-, par-, familie- og gruppeterapi og afsnittet “Et lykkeligere Liv”.

Som noget helt nyt tilbyder vi alle vores terapisøgende mennesker, som har gennemført et E-terapiforløb, mulighed

for at blive eksterne vidner i andre menneskers E-terapiforløb. Vi har en grundlæggende ide om både, at de “sande”

eksperter i et konkret terapitema, er mennesker med levede erfaringer med at få godt greb om terapitemaet i praksis,

og at de mennesker med stor fordel vil kunne sætte deres unikke ressoucer i spil ved at bevidne andres fortællinger.

Mennesker, som har gennemført et terapiforløb, kan derfor bidrage til cementering af nye terapisøgendes ressoucer

og til at knytte mennesker sammen i vigtige, sociale fællesskaber. Alle mennesker i færdige E-terapiforløb får således

tilbud om deltagelse i sådanne unikke fællesskaber, og I vil her suverænt selv kunne vælge , om I ønsker at deltage.

Som noget nyt tilbyder vi også systematisk opfølgning af effekten af din E-terapi efter et endt forløb forstået således,

at vi vil kunne aftale nogle billige vedligeholdelsessamtaler efter f.eks. 3 og 6 måneder samt 1 og 3 år efter terapien

for at sikre, at effekten ikke klinger af, som det indimellem ses efter terapeutiske forløb. Vi vil således have stærkt

fokus på, at dit liv faktisk bliver endnu bedre indenfor de temaer, du vælger at beskæftige dig med, og såfremt du

ønsker det, kan vores kvindelige tovholder for effekten af terapien kontakte dig løbende for at sikre dit gode udbytte.

NetPsykolog24Syv.dk blev grundlagt i december 2017, og vi vil arbejde for at etablere et stærkt netværk af terapeuter

til din hjælp hele døgnet alle ugens dage med korte reaktionstider for gennemførelse af samtalerne. Jeg, psykolog

Kenneth Steiner, vil ind til videre møde alle personer alle ugens dage, så terapisøgende får en berigende oplevelse. I

opstarten af virksomheden har jeg især været inspireret af direktøren af Telemental Health Institute i USA, Malene

M. Maheu, som har været en af de mest visionære samt fremtrædende mennesker i verden med hensyn til at betone

nuværende og fremtidige særdeles store betydning af E-Terapi i forhold til bl.a., dels at kunne tilbyde terapi meget

fleksibelt i forhold til tidspunktet for terapi, dels at kunne tage højde for brugeres på alle tider geografiske placering,

samt dels at kunne tilbyde terapi til mange flere segmenter af terapisøgende mennesker med aktuelle behov for det.

I praksis er jeg samtidig stærkt inspireret af verdens største E-terapivirksomhed, TalkSpace, som med ca. 500.000

terapisøgende personer som kunder sidste 5 år har vist, at E-terapi er en attraktiv terapiform for mange mennesker.

Såfremt du har behov for det, kan du læse og se meget mere om os på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter samt

YouTube. Vores nye hjemmeside er samtidig udarbejdet med stor detaljerigdom i oplysninger om terapitemaer, som

løbende vil blive opdateret i takt med, at ny viden og tilbud opstår, og at alle Jer brugeres flotte responser formidles.

Udfyld nu kontaktformularen på vores hjemmeside eller på https://www.facebook.com/Netpsykolog/ og skriv om dig

selv og dine behov samt antal af deltagere i din terapi, og så vil terapien kunne igangsættes inden for kun 24 timer.

Vi vil altid bestræbe os på at kontakte dig hurtigst muligt og møde dig på tidspunkter, hvor du har brug for samtaler.

Vi glæder os nu meget til denne forandringsrejse med dig samt til løbende at gøre en særdeles stor indsats for, at du

opnår lige præcis den postive effekt med terapien, du inderst inde havde håbet på i udgangspunktet for E-terapien.

og som vil kunne muliggøre, du kommer helt tæt på dit unikke og foretrukne liv i praksis indenfor de valgte temaer.

Som noget helt nyt gennemføres psykologsamtalerne også i vores lokale i Center for Mindful Living i Slotsgade 32 og

hos os på Torvet 4 E, 1 sal i Hillerød. Vi kan også afholde samtalerne i dit hjem overalt  i Nordsjælland og København.

 

De varmeste hilsner 

 Kenneth Steiner                                                                       

Grundlægger og Psykolog   

                                       

Vores anvendte litteraturliste til brug for udarbejdelse af hjemmesidens oplysninger:


WHO ICD-10 (2002). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – Klassifikation og diagnostiske kriterier. 

København: Munksgaard Danmark, 1. udgave, 9. oplag.  

 

Alenkær, R. (2005). Narrativ team-refleksion: R. Alenkær og Frydenlund, 1. udgave, 1. oplag. 

 

Bae, B. & Waastad, E.S. (1992): Erkjennelse og anerkjendelse. Oslo: Universitetsforlaget.  

 

Bowlby, J. (1995). En sikker base – tilknytningsteoriens kliniske anvendelser. København: Det lille Forlag, 2. oplag.

 

Bowlby, J. (1996). At knytte og bryde nære bånd. København: Det lille Forlag. 

 

Cullberg, J (2001). Dynamisk psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag, 5. udgave, 2. oplag. 

 

Dansk Psykolog Forening (2000). Etiske principper for nordiske psykologer. København: Psykologisk Forlag. 

 

Diderichsen, A. (1997). Den professionelle omsorg og børns udvikling. I Social Forskning (3): 

Socialforskningsinstituttet, 18-27. 

 

Gergen, K. J. (2005). Virkelighed og relationer – tanker om sociale konstruktioner. 2. udgave, 1. oplag. 

 

Heede, Dag (2007). Det tomme menneske – introduktion til Michel FoucaultMuseum Tusculanums Forlag. 

 

Kryger, A. (2013). Narrativ Kommunikation – En praktisk guide til ejerskab af strategi og forandring: Anders

Kryger og Dansk Psykologisk Forlag, 1. oplag, 1. udgave.  

 

Lane, G., Wendel A.R. & Cecchin, G. (2016). Uærbødighed og fordomme. København: Saxo, 1. udgave, 1. oplag. 

 

Lier, L. et.al. (red.)(2002). Børne- og ungdomspsykiatri. København: Hans Reitzels Forlag, 2. oplag. 

 

Monk, G. et.al. (red.)(2006). Narrativ terapi i praksis – Håbets arkæologiAkademisk Forlag.  

 

Rutter, M. (1987): Psychosocial Resilience and protective mechanisms. I American Journal in Ortopsychiatry, 57

(3), 316-329. 

 

Rutter, M. (1997). Den livslange udvikling – forandring og kontinuitet. Kbh.:Hans Reitzels Forlag. 

 

Stroebe, W., Schut, H., & Stroebe, M. S. (2005). Grief work, disclosure and counseling: Do they help the

bereaved?: Clinical Psychology Review, 25(4), 395-414.  

 

Stroebe, M. S., Hansson, R. O., Stroebe, W., & Schut, H. (2001). Handbook of Bereavement Research: Consequences,

Coping and Care: Book reviewJournal of Social & Personal  Relationships, 724-725. 

 

Stroebe, M., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement – Rationale and description:

Death Studies, , 197-224.  

 

Stern, D. N. (1995). Barnets interpersonelle univers. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 7-287. 

 

Stern, D.N. (2001). Spædbarnets interpersonelle verden – et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv.

København: Hans Reitzels Forlag, s. 43-76.  

 

White, M. (2006). Narrativ teori. København: Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2. oplag.  

 

White, M. (2006). Narrativ praksis. København: Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2. oplag. 

 

White, M. (2008). Kort over narrative landskaberKøbenhavn: Hans Reitzels Forlag, 1. udgave. 

 

Herudover er anvendt oplysninger fra Danmarks Statistiks, Folkebevægelsen mod Ensomheds,  Mary Fondens,

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelsers, Socialforskningsinstituttets, Stressforeningens samt Sundhedsstyrelsens

hjemmesider fra 2017.